Административни услугиСчетоводна кантора
Ен Ви Ем Консулт ви предлага следните административни услуги:


 • Правно обслужване на фирми;
 • Регистрация на фирма на едноличен търговец;
 • Регистрация на дружество с ограничена отговорност;
 • Регистрация на дружество с ограничена отговорност;
 • Регистрация на Събирателно дружество;
 • Регистрация на Командитно дружество;
 • Регистрация на Акционерно дружество;
 • Регистрация на Командитно дружество с акции;
 • Регистрация на Юридическо лице с нестопанска цел;
 • Преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне;
 • Прекратяване на търговско дружество;
 • Пререгистрация на фирми.Счетоводна кантора Ен Ви Ем Консулт ви предлага и допълнителни услуги чрез упълномощено представителство пред:


 • Банкови и кредитни институции;
 • Национална агенция за приходите във връзка с:
  • -издаване на Удостоверение за приложимо законодателство А1;
  • -издаване на Удостоверение за местно лице на Република България по смисъла на СИДДО;
  • -съдействие при данъчни проверки, ревизии и др.;
  • -регистрация, дерегистрация по ЗДДС.
 • Национален осигурителен институт във връзка с:
  • -заверяване на осигурителен стаж и осигурителна книжка;
  • -съдействие при пенсиониране;
  • -съдействие при проверка от НОИ по издаване на задължителни предписания;
 • Агенцията по вписванията във връзка с:
  • -регистрация на дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец и други;
  • -издаване на удостоверение за актуално състояние;
  • -заверка на удостоверения и други документи издадени от Агенция по вписванията.
Категории
 • Алармени системи