СчетоводствоСчетоводна кантора Ен Ви Ем Консулт ви предлага следните услуги с месечен абонамент:

 • Оперативно счетоводство;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти;
 • Следене на складова наличност;
 • Месечно изготвяне и подаване на декларация, дневници за покупки и продажби, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност;
 • Регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Възстановяване на ДДС;
 • Пълно съдействие при данъчни и осигурителни ревизии;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Годишно приключване;
 • Изготвяне и представяне на годишни и междинни (ежемесечни или тримесечни) финансови отчети;
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Изготвяне и подаване на декл. по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекция по труда;
 • Изготвяне и представяне на годишни и месечни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Изготвяне на отчети към БНБ;
 • Подаване на интрастат декларации;
 • Вътрешно-фирмен одит, подбор и контрол на персонала от счетоводния отдел във връзка с правилното изпълняване на функциите му.Еднократни счетоводни услуги без абонамент:

 • Годишно счетоводно приключване на фирми, регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС;
 • Подаване на Годишни Данъчни Декларации и други документи от името на клиента;
 • Обявяване на Годишни отчети към Агенция по вписванията;
 • Еднократно упълномощено представителство пред НАП, НОИ, Агенция по вписвания и други-по конкретен казус;
 • Съдействие по издаване на документи за осигурителен стаж при пенсиониране-Образец УП-2, УП-3;
 • Съдействие при пенсиониране.
Категории
 • Алармени системи